header

Dolná Ves

Kamery PDF Tlačiť E-mail

INFORMÁCIA

o spracúvaní osobných údajov prostredníctvom kamerového systému so záznamom

 

Obec Dolná Ves, so sídlom Dolná Ves 81, 967 01 Kremnica, IČO: 00 320 

587 (ďalej len „Prevádzkovateľ“), týmto informuje v súlade s čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“), a § 19 zákona č. 18/2018 Z.z., o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“), že spracúva osobné údaje neurčitého okruhu osôb prostredníctvom kamerového systému so záznamom. Kamerový systém funguje v nepretržitom režime. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v rozsahu obrazového záznamu kamerového systému (bez zvukovej stopy), pričom takéto spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov Prevádzkovateľa [čl. 6, ods. 1, písm. f) Nariadenia], najmä za účelom ochrany verejného poriadku, majetku a bezpečnosti. Poskytnuté osobné údaje budú spracúvané iba príslušnými zamestnancami Prevádzkovateľa, prípadne sprostredkovateľom. Poskytnuté osobné údaje môžu byť sprístupnené aj tretím stranám (štátnym orgánom, súdom, polícii a pod.) v rámci výkonu ich zákonných právomocí.

 

Ako dotknutá osoba máte právo na bezplatné poskytnutie informácií ohľadom spracúvania uložených údajov. Za predpokladu dodržania požiadaviek stanovených vo všeobecne záväzných právnych predpisoch máte (i) právo na prístup k svojim osobným údajom, (ii) právo na opravu nesprávnych osobných údajov, (iii) právo na obmedzenie (blokovanie) spracúvania osobných údajov, (iv) právo namietať spracúvanie svojich osobných údajov, (v) právo na výmaz osobných údajov, najmä vtedy, ak už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali alebo ak sa odvolal súhlas na ich spracúvanie a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie, prípadne ak sa osobné údaje spracúvali nezákonne. Rovnako máte v prípade splnenia stanovených podmienok aj právo na prenosnosť údajov, t.j. máte právo získať svoje osobné údaje, ktoré ste Prevádzkovateľovi poskytli, a to v elektronickej forme, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a v tejto súvislosti môžete využiť svoje právo na prenos týchto údajov k druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ bude takýto prenos technický možný.

Máte právo kedykoľvek namietať monitorovanie Vašej osoby kamerovým systémom so záznamom, ktoré je vykonávané na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa spočívajúcom v ochrane verejného poriadku, majetku a bezpečnosti. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať tieto osobné údaje, pokiaľ sa nepreukážu nevyhnutné oprávnené dôvody na takéto spracúvanie, ktoré prevažuje nad Vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Svoje práva vyplývajúce z Nariadenia a Zákona môžete ako dotknutá osoba uplatniť v sídle Prevádzkovateľa.

V prípade, že si u Prevádzkovateľa uplatňujete ako dotknutá osoba niektoré z práv dotknutej osoby podľa právnych predpisov upravujúcich ochranu osobných údajov a zo žiadosti dotknutej osoby nie je možné overiť totožnosť žiadateľa alebo v prípade, že má Prevádzkovateľ oprávnené pochybnosti v súvislosti s totožnosťou osoby, ktorá podáva žiadosť, vyhradzuje si Prevádzkovateľ právo túto osobu požiadať o poskytnutie dodatočných informácií potrebných na potvrdenie totožnosti osoby uplatňujúcej túto žiadosť.

Ako dotknutá osoba máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, pri podozrení, že sa Vaše osobné údaje spracúvajú v rozpore s platnou legislatívou.

V súlade s Nariadením a Zákonom budú Vami poskytnuté osobné údaje uchovávané len po dobu, ktorá je nevyhnutná k účelu ich spracúvania. Poskytnuté osobné údaje budú najneskôr po uplynutí 15 dní zlikvidované, a to automatickým prepisom záznamu.

Prevádzkovateľ vyhlasuje, že osobné údaje spracúva len na vyššie uvedené účely a v súlade so Zákonom a Nariadením, a to za použitia primeraných technických, organizačných a bezpečnostných opatrení. Prevádzkovateľ prijal najmä nasledujúce opatrenia, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k osobným údajom, k ich zmene, zničeniu či strate, neoprávneným prenosom, k ich inému neoprávnenému spracúvaniu, ako i k inému zneužitiu osobných údajov: obmedzený prístup k získaným osobným údajom a ich technické zabezpečenie.

Informácia o umiestnení kamerového systému:

  • adresa monitorovaného objektu:     Dolná Ves 81, 967 01 Kremnica
  • počet kamier so záznamom:                          4
  • oblasti, ktoré monitorujú kamery:  verejné priestranstvo v blízkosti kultúrneho domu a parku

 

 

 

Meniny

Dnes: Paulína
Zajtra: Sidónia
Pozajtra: Ján

Počasie


Ads on: Special HTML
Secured by Siteground Web Hosting